คำแนะนำสำหรับบรรณารักษ์
     ขอแนะนำให้บรรณารักษ์ด้านการวิจัย จัดทำรายชื่อวารสารนี้ไว้ในสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด เช่นกันอาจเป็นที่น่าสังเกตว่าระบบเผยแพร่ Open Source ของวารสารนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดที่จะเป็นเจ้าภาพให้คณาจารย์ใช้กับวารสารที่พวกเขามีส่วนร่วมในการแก้ไข (Open Journal Systems)

 

>> ขั้นตอนสำหรับบรรณาธิการ (Editor)