* ผู้เขียนจำเป็นต้อง ลงทะเบียน กับวารสารก่อนที่จะส่งบทความ หรือหากลงทะเบียนแล้วสามารถ เข้าสู่ระบบ และเริ่มต้นกระบวนการได้

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

    วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารที่เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แนวคิดที่ผสมผสานกับประสบการณ์ตรงหรือความคิด ความคิดเห็นของผู้เขียน และกิจกรรมบริการวิชาการต่อชุมชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสนองตอบต่อปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยบทความที่จะรับลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่เขียนเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ได้อ่านและรับสาระความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน หรือประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ได้เปิดกว้างให้ทุกศาสตร์สาขาวิชาที่จะเป็นสื่อที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนในทุกระดับ

 

กำหนดการตีพิมพ์
วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

 

การเตรียมต้นฉบับ

     บทความที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และสาระบทความและแนวการเขียน ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร โดยมีรายละเอียดของบทความ ดังนี้

     การเตรียมต้นฉบับ

เกณฑ์การพิจารณารับบทความ

  1. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบแนวการเขียน และเนื้อหาของบทความ ตลอดจนความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการนำเสนอบทความว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของวารสารหรือไม่ เพื่อพิจารณาเผยแพร่
  2. กรณีที่กองบรรณาธิการเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ จะมีดำเนินการส่งบทความต่อไป โดยกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง บทความละ 2 ท่าน เป็นผู้ประเมินบทความ (Peer-review) โดยประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนดในลักษณะเป็น Double Blinded Review คือปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพของบทความ โดยหากผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์ กองบรรณาธิการจะเป็นผู้ตัดสินใจ
  3. ผู้เขียนจะได้รับการตอบรับเพื่อปรับปรุงบทความ โดยคำแนะนำจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อบทความมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของวารสารสำนักบริการวิชาการ กองบรรณาธิการจะแจ้งการรับเรื่อง เพื่อตีพิมพ์ให้ทราบโดยเร็วที่สุด
  4. บทความที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และสาระบทความและแนวการเขียน ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
  5. การส่งต้นฉบับ ให้ส่งผ่านระบบวารสารการรับบทความทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th
  6. บทความทั้งหมด ให้ส่งไปยังระบบวารสารสำนักบริการวิชาการทางเว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th)
  7. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสืบค้นข้อมูลวารสารสำนักบริการวิชาการได้ทางเว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th

ดาวน์โหลด