1.
ชุมแวงวาปีพ, นุ่นกลางภ. ผลการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับร่วมกับเทคนิคการคิดเป็นภาพ เพื่อศึกษาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. bas [Internet]. 30Jun.2021 [cited 24Jan.2022];29(1):24-5. Available from: https://uniserv-journal.kku.ac.th/index.php?journal=bas&page=article&op=view&path[]=49