ชุมแวงวาปีพ. and นุ่นกลางภ. (2021) “ผลการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับร่วมกับเทคนิคการคิดเป็นภาพ เพื่อศึกษาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม”, วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 29(1), pp. 24-35. Available at: https://uniserv-journal.kku.ac.th/index.php?journal=bas&page=article&op=view&path[]=49 (Accessed: 24January2022).