ชุมแวงวาปีพ.; นุ่นกลางภ. ผลการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับร่วมกับเทคนิคการคิดเป็นภาพ เพื่อศึกษาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, v. 29, n. 1, p. 24-35, 30 jun. 2021.