[1]
ชุมแวงวาปีพ. and นุ่นกลางภ. 2021. ผลการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับร่วมกับเทคนิคการคิดเป็นภาพ เพื่อศึกษาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 29, 1 (Jun. 2021), 24-35.