คำสำคัญที่ควรรู้

  • อนันต์ พลธานี
Keywords: คำสำคัญ

Abstract

           คำต่าง ๆ ที่ควรรู้พร้อมความหมายเขียนและเรียบเรียงโดยเสรี พงศ์พิศ (www.phit.com) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ หลายฉบับ ผู้รวบรวมเห็นว่าการเข้าใจความหมายคำสำคัญต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านวารสารบริการวิชาการในการนำไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ อีกต่อหนึ่งตามความถนัด ซึ่งมีคำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: การวางแผนยุทธศาสตร์ (strategic planning), เกษตรยั่งยืน (sustainable agriculture), เกษตรมั่นคง (permaculture หรือ permanent agriculture), เกษตรทฤษฎีใหม่, การดำเนินงานตามทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน, เกษตรอินทรีย์ (organic farming), เกษตรผสมผสาน (integrated agriculture), วนเกษตร (forest agriculture), เครือข่ายทางสังคม (social network), จิตสาธารณะ (public mined) และ จีเอ็มโอ (GMO, genetically modified organisms) 

Published
2021-06-30

Most read articles by the same author(s)