การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่จังหวัดยโสธร

The Development of Product from Bamboo Basketry in Yasothon Province

  • วสันต์ บุญล้น
  • รวมพล ไวยพจน์
  • สุพิชชาย์ ศรีลิพัฒน์
Keywords: การพัฒนา, ผลิตภัณฑ์, เครื่องจักสานจากไม้ไผ่, Development, Product, Bamboo basketry

Abstract

บทคัดย่อ

              เครื่องจักสานจากไม้ไผ่  เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสืบทอดทางภูมิปัญญาของชาวจังหวัดยโสธร  โดยเฉพาะลายพญานาค  เป็นลวดลายเก่าแก่  ชุมชนเชื่อว่าพญานาคเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำ  สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ทางการเกษตร  กระติบข้าวที่ชุมชนสานด้วยลายพญานาค  นอกจากจะมีความเชื่อว่าครอบครัวจะได้รับการปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้ว  ยังเชื่อว่าจะมีข้าวกินไม่อดอยาก  แต่อย่างไรก็ตามเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดยโสธรยังขาดความแปลกใหม่  ทั้งรูปแบบและลวดลาย  การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่จังหวัดยโสธร  และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่จังหวัดยโสธรที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของตลาด  ผลการวิจัยปรากฏว่า  ได้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่จังหวัดยโสธร  และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของตลาด  จำนวน  5  ชนิด  ได้แก่  กระติบข้าวลายพญานาคคู่,  กระติบข้าวลายบั้งไฟ,  ผอบลายพญานาคคู่,  ผอบลายบั้งไฟ  และกระเป๋าทรงกระติบข้าวลายพญานาคคู่  สำหรับผลิตภัณฑ์  จำนวน  2  ชนิด  ได้แก่  โคมไฟลายดอกพิกุล  และแจกันลายใบผักแว่น  สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น  แต่ยังไม่สามารถผลิตเพื่อกักตุนจำนวนมากได้  เพราะเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ตามความเห็นของชุมชนที่ร่วมกันพัฒนา  จึงจำเป็นต้องมีการทดลองตลาด

คำสำคัญ :  การพัฒนา,  ผลิตภัณฑ์,  เครื่องจักสานจากไม้ไผ่

Abstract

                   Bamboo basketry is a product from the wisdom of Yasothon people. Especially, the serpent pattern is an old pattern. The community believes that King of Naga is the god of water, creates fertility in agricultural areas. In addition, people believes that Rice Kratib which the community weaved with King of Naga pattern will be preserved them to be happy, healthy and they also believe that they will not destitute. However, bamboo basketry that produced in Yasothon province still lacks novelty in both form and pattern. This research aims to find ways to develop bamboo basketry products in Yasothon Province, to develop bamboo basketry products in Yasothon province that are local identity, and can respond the market needs. The results showed that the ways to develop the bamboo basketry products in Yasothon province, and can develop 5 types of basketry products that reflect local identity and respond the market needs namely, a pair of King of Naga rice bowls, Bang Fai-patterned rice trays, a pair of King of Naga rice bowls, and a pair of King of Naga rice bowls, And for two types of products were named, Pikul flower pattern lamp and a vase with leaf pattern. Both of them can reflect local identity. However, these products still cannot produce to store large quantities, because these are new products. According to the opinions of the community that has been developed together. Therefore, market trials are necessary.

Keywords : Development, Product, Bamboo basketry

Published
2021-06-30