กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับเศรษฐกิจ-สังคม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล: กรณีตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

 • อนันต์ พลธานี
 • ประภาพรณ์ ขันชัย
 • สิรินภา พลบูรณ์
 • กัลยา บุญชัยแสน
 • เกตน์ศิริ ทิพเนตร
 • นันทวัฒน์ คำตันนิธิพัฒน์
 • นัสมน เชื้อไพบูลย์
 • ปิยะพร อุ่นเวียง
 • จิราพร รังศรี
 • อริสา คำแพงทอง
 • บุรินทร์ทนีย์ นีสุระ
 • พรรณิดา มากพันธ์
 • ศิริประภา โนนโม้
 • หฤทัย นามมา
 • อรทัย พาเก่าน้อย
Keywords: แผนปฏิบัติการ, มหาวิทยาลัยสู่ตำบล, U2T, ห้วยม่วง

Abstract

บทคัดย่อ

                   โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ้างงานบัณฑิตใหม่และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของปราชาชนในชุมชน ได้ดำเนินการที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดสู่ชุมชน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์พื้นที่  2) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (ร่าง) 3) การวิพากษ์แผนปฏิบัติการ (ร่าง)  4) การปรับแก้แผนปฏิบัติการ 5) การถ่ายทอดแผนสู่บัณฑิตใหม่และเจ้าหน้าที่โครงการ 6) การถ่ายทอดแผนสู่ชาวบ้าน และ 7) การนำชาวบ้านทำตามแผน การรายงานกระบวกการทำแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดสู่ชาวบ้านในกรณีตำบลห้วยม่วงครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับตำบลอื่นที่ได้มีการดำเนินการในทำนองเดียวกันตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 

Abstract

                   Increasing economic value and social level of various Tambon (subdistrict)  project by integrating multidisciplinary was carried out in Huai Muang sub-district, Phuphaman district, Khon Kaen province by Bureau of Academic Service, Khon Kaen University. The objectives of the Project were to employ new graduate and people in the community as well as increasing economic value and social level of the people. The processes of deriving action plan included: 1) area analysis,  2) action plan development (draft), 3) criticize action plan, 4) revise action plan, 5) transfer action plan to new graduate, 6) transfer action plan to villagers and 7) co-worker with villagers by following action plan. This report of processes to access action plan and transfer to the villagers desire to share with the other Sub-district of developing processes, following the policy of ministry of High education, Science, Technology, and Innovation.

Published
2021-06-30

Most read articles by the same author(s)