ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำแนกประเภทผู้ป่วยที่มีต่อความสามารถในการตัดสินใจบริหารอัตรากำลังของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลศรีนครินทร์

The Effect of Patient Classification Computer Program on Staffing Administrative Decision Making of Incharge nurse in Srinagarind Hospital

  • สุดถนอม กมลเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
  • วรินธร บุญศิลป์
  • กาญจนา สิมะจารึก
  • จันทิรา วชิราภากร
  • นุชจรี วุฒิสุพงษ์
  • พัชรากร อ่อนทอง
Keywords: : จำแนกประเภทผู้ป่วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริหารอัตรากำลัง ความสามารถในการตัดสินใจ

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจบริหารอัตรากำลังของพยาบาลหัวหน้าเวรแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำแนกประเภทผู้ป่วยและศึกษาประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของหัวหน้าเวรต่อการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำแนกประเภทผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง คือพยาบาลหัวหน้าเวรที่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าเวรมากกว่า 1 ปี ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย 3จ และ 4ค จำนวน 26 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำแนกประเภทผู้ป่วย พัฒนาโดยนักวิจัยเป็นโปรแกรมทำงานบนเว็บ สามารถจำแนกประเภทผู้ป่วย คำนวณผลิตผลทางการพยาบาล คำนวณอัตรากำลังขาดหรือเกิน คู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำแนกประเภทผู้ป่วย และแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจบริหารอัตรากำลังก่อน- หลังใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแยกประเภทผู้ป่วย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของอัตรากำลังในเวร และคาดคะเนเพิ่มหรือลดอัตรากำลังของเวรถัดไป แบบวัดความสามารถในการตัดสินใจบริหาร เป็น Rating Scale 5 ระดับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหามีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.73 และแบบวัดประสิทธิภาพและความพึงพอใจของหัวหน้าเวรหลังใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแยกประเภทผู้ป่วย มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test

   ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการตัดสินใจบริหารอัตรากำลังของพยาบาลหัวหน้าเวรหอผู้ป่วย 3จ และ 4ค หลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำแนกประเภทผู้ป่วย สูงกว่าก่อนใช้โปรแกรม
( =4.17+0.59, =3.68+0.35, p=0.004) พยาบาลหัวหน้าเวรมีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม อยู่ในระดับมาก

This study is a one-group pretest-posttest quasi-experimental research design. The objectives were to compare staffing administrative decision making of incharge nurse in Srinagarind Hospital before and after using the patient classification computer program, the effectiveness of using and assess the users’ satisfaction with the system. Subjects were 26 professional nurses who worked in ward 3e and ward4c and must have more than one year experience to incharge nurse,selected by purposive study technique. The research instruments included the patient classification computer program, manual of the patient classification computer program, the staffing administrative decision  making questionnaires, feasibility and satisfaction of using the patient classification program questionnaires which had content validity. The reliability of staffing administrative decision   making questionnaires was 0.73 and the feasibility and satisfaction of using the patient classification program was 0.84.  Data were analyzed by using mean, standard deviation and dependent t-test.
                        The result of the study were as follows: staffing administrative decision   making of  incharge nurse after using the patient classification computer program was significantly higher than before using the patient classification computer program at (=4.17 + 0.59,  =3.68 +0.35, p=0.004). the feasibility and satisfaction level were good.

Published
2021-06-30