ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักการให้ทานของศาสนาพุทธ ส่งผลต่อการยอมรับ กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Social responsibility, Concept alms of Buddhism affect Acceptance Case study Small and Meduiam business in the area of Muang District, Buriram Province

  • รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลััยราชภัฏบุรีรัมย์
  • ทศพร แก้วขวัญไกร
  • อัจฉรา หลาวทอง
  • กิตติกร ฮวดศรี
  • ภัคณิษา อภิศุภกรกุล
Keywords: ความรับผิดชอบต่อสังคม, หลักการให้ทาน, การยอมรับ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อการยอมรับ กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาหลักการให้ทานของศาสนาพุทธส่งผลต่อการยอมรับ กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและร้านค้าปลีกเอกชน จำนวน 204 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักการให้ทานของศาสนาพุทธส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับ กรณีศึกษาธุรกิจขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ 0.01

Published
2021-06-30