ผลการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับร่วมกับเทคนิคการคิดเป็นภาพ เพื่อศึกษาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Effects of Problem-based Learning integrated with Visual Thinking in Improving Students’ Problem Solving Skill and Learning Achievement

  • พุทธชาติ ชุมแวงวาปี โรงเรียนสาธิตฯ คณะศึกษาศาสตร์
  • ภวนันท์ นุ่นกลาง
Keywords: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ทักษะการแก้ปัญหา, เทคนิคการคิดเป็นภาพ

Abstract

ผลการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับร่วมกับเทคนิคการคิดเป็นภาพ

เพื่อศึกษาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Effects of Problem-based Learning integrated with Visual Thinking

in Improving Students’ Problem Solving Skill and Learning Achievement

 

พุทธชาติ  ชุมแวงวาปี1 และ ภวนันท์ นุ่นกลาง2

Puttachat Chumwangwapee1and Pawanan Nunklang2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคการคิดเป็นภาพ เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วยแผนภาพความคิด ที่ใช้รูปภาพแสดงแทนความคิด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 35 คน ใช้วิธีการดำเนินการวิจัยรูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (one - shot case study) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นทุกแผนการจัดการเรียนรู้ทำการสอบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา และสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนำคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (%) นำคะแนน ที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 70/70 ผลการวิจัย 1. ผลทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนพบว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 71.43 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 80 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ทักษะการแก้ปัญหา, เทคนิคการคิดเป็นภาพ

Published
2021-06-30