วิทยาศาสตร์กับการพัฒนากระบวนคิดสำหรับเด็กออทิสติก สเปกตรัม ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 7

Science and cognitive development for children with Autism Spectrum Disorder With all 7 senses

  • อรจิรา จะแรบรัมย์
Keywords: ออทิสติก, สเปกตรัม, ประสาทสัมผัสทั้ง 7, กระบวนการคิด, Autism Spectrum Disorder, seven sensory systems, Thinking Processes

Abstract

       ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นเรื่องการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทย ที่ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีงานวิจัยหลายชิ้นระบุตรงกันว่า ส่วนใหญ่มาจากระบบการศึกษาที่ยังไม่เอื้อให้เด็กทดลองสืบค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง แต่มักจะใช้วิธีให้เด็กเรียนรู้ข้อเท็จจริงจากกิจกรรมสำเร็จรูปจนทำให้เด็กไม่ต้องคิดอะไรเพิ่มเติมโดยเฉพาะการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้การทดลอง สืบค้น สำรวจหลักฐาน และใช้หลักเหตุผลมาสรุป เพื่อให้ได้คำตอบด้วยตัวเอง   เมื่อปี 2554 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 51 จาก 57 ประเทศทั่วโลก จากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับ 46 เมื่อปี 2550 ขณะที่ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นโดยโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment)ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) มีสัดส่วนของนักเรียนที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับสูงอยู่ที่ 9.6 เปอร์เซนต์ (ชุลีพร บุตรโคตร,2555) ซึ่งกระบวนการคิดถือว่าทักษะขั้นสูงสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ภาวะออทิสติก สเปกตรัมซึ่งเป็นเด็กที่มีปัญหาในด้านการเรียนรู้ ไม่ว่าจะด้านสังคม การสื่อสาร รวมถึงด้านพฤติกรรมและความสนใจ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เด็กไม่สามารถที่คิดวิเคราะห์ในเรื่องที่เรียนได้ หากไม่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับการพัฒนาก็ส่งผลต่อเนื่องให้สังคมต่อไปในอนาคต ฉะนั้นการจัดกิจกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และมีความจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ทำการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุผลโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 7 ได้แก่ การสัมผัส การมอง การฟัง การรับรส การรับรู้กลิ่น การทรงตัว และการรับรู้ตำแหน่งบนร่างกาย ซึ่ง ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เด็กออทิสติก สเปกตรัมเกิดในการเรียนรู้ นอกจากนั้นแล้วทักษะกระบวนการคิดยังช่วยพัฒนาการทางสมองและยังถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กออทิสติก สเปกตรัม  (นภเนตร ธรรมบวร,2554)

คำสำคัญ: ออทิสติก สเปกตรัม ประสาทสัมผัสทั้ง7  กระบวนการคิด  

 

Abstract

                The main problems in Thai education in nowadays is critical thinking skills which remained below the educational standard. The number of previous studies indicated that the education system not allow children to make an experiment by themselves. The main reason has occurred from teachers often use facts-learning methods from ready-made activities, resulted in the children do not have to think more, especially in science teaching which need to conduct an experiment, investigation, observation, and conclusion by learners. The study in 2011 found that Thailand was ranked at 51 out of 57 countries in the worldwide, from the previous ranked at 46 in 2007 by Scientific Educational Achievement Test which organized by Program for International Student Assessment (PISA), while in developed countries, the study from Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) found that the portion of high score student was at 9.6 percent from total students. (Chuleeporn Butkot, 2012). Thinking process is an advanced skill for children, especially Autism Spectrum Disorder which is a child with learning disabilities in social, communication, behavior, and interests. These problems entail children unable to think critically on what they have learned. If they were not promoted or developed these skills, it will affect their society in the future. Thus, activities management is important and necessary to find approaches to organize activities which help to promote the children critical thinking through the seven sensory systems: Visual System, Auditory System, Tactile System, Olfactory System, Gustatory System, Proprioception, and Vestibular, which are fundamental functions of Autism Spectrum Disorder children. Additionally, cognitive skills also boost brain development and considered as essential way to develop fundamental scientific skills Autism Spectrum Disorder children                    (Naphanet Thamabawon, 2011).

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, seven sensory systems, Thinking Processes

Published
2021-06-30