ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้เป็นปีที่ 29 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แนวคิดที่ผสมผสานกับประสบการณ์ตรงหรือความคิดเห็นของผู้เขียน และกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสนองตอบต่อปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำฉบับ (Peer Review)
กองบรรณาธิการ กำหนดนำวารสารประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในปี พ.ศ. 2565

                   สำนักบริการวิชาการ จึงใคร่ขอเชิญชวนคณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดหน่วยงานท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในรูปแบบออนไลน์  ISSN 2773-9694 (Online)

                   สมัคร และ Submit บทความได้ที่เว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th

                   สอบถามข้อมูล นายประภาพรณ์  ขันชัย (ผู้จัดการวารสาร) โทร. 043 009 700 ต่อ 44534

                   อีเมล  prapaprn@kku.ac.th