รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ (Submission Preparation Checklist)

      ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่ง กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความนี้ไม่เคยถูกตีพิมพ์ และไม่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของวารสารอื่น
  The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • บทความนี้ได้จัดเตรียมอยู่ในรูปแบบของ OpenOffice, Microsoft Word, หรือ RTF document
  The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • ควรมี url สำหรับการอ้างอิง
  Where available, URLs for the references have been provided.
 • บทความควรจัดเตรียมโดยห่างกัน 1 ตัวอักษร ขนาด 12 พ้อยท์ ใชัตัวเอียงมากกว่าตัวขีดเส้นใต้ ยกเว้น URL อ้างอิง
  The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • ข้อความให้เป็นไปตามสไตล์ผู้เขียน และบรรณานุกรมที่อ้างอิงไว้
  The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement)

     เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ

      บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเท่านั้น