นโยบายวารสาร

     เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ

      บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเท่านั้น

 

ดาวน์โหลด เกณฑ์การพิจารณารับบทความ