ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

1. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ
     สถานที่ติดต่อ:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย
     สถานที่ติดต่อ:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
    สถานที่ติดต่อ: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธานี
     สถานที่ติดต่อ: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     E-mail: panun@kku.ac.th

2. ศาสตราจารย์ ดร.ยุพา  หาญบุญทรง
    สถานที่ติดต่อ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    Email : yupa_han@kku.ac.th

3. ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา  เรืองแสง
     สถานที่ติดต่อ: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     E-mail: alissara@kku.ac.th

4. รศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
     สถานที่ติดต่อ : มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    Email : pumisaki@nu.ac.th

5. รศ.ดร.ยศ  บริสุทธิ์
     สถานที่ติดต่อ: คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     E-mail: yosboris@kku.ac.th


6. รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา
     สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     E-mail: kaemwich@sut.ac.th