ติดต่อ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40002

ผู้รับผิดชอบหลัก

prapaprn khanchai
เบอร์ติดต่อ 043 009 700 ต่อ 44534

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

prapaprn khanchai
เบอร์ติดต่อ 043 009 700 ต่อ 44534