เกี่ยวกับวารสาร
      วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ ความรู้ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และบทความวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนผ่านบทความวิชาการของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมของสำนักบริการวิชาการ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คนต่อบทความ (Peer-review) และประเมินบทความในลักษณะเป็น Double Blinded Review คือปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพของบทความ หากผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์ บรรณาธิการจะเป็นผู้ตัดสินใจ

 

ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

 • บทความวิจัย ได้แก่ บทความนำเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการผู้เขียนหรือกลุ่มของผู้เขียนได้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง
 • บทความทางวิชาการ ได้แก่ บทความที่ผู้เขียนเรียบเรียงจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือจากผลงาน หรือประสบการณ์ของผู้เขียนเอง หรือจากการถ่ายทอดจากผู้อื่น โดยเสนอเป็นองค์ความรู้ทั่วไปหรือเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

เกณฑ์การพิจารณารับบทความ

 1. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบแนวการเขียน และเนื้อหาของบทความ ตลอดจนความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการนำเสนอบทความว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของวารสารหรือไม่ เพื่อพิจารณาเผยแพร่
 2. กรณีที่กองบรรณาธิการเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ จะมีดำเนินการส่งบทความต่อไป โดยกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง บทความละ 2 ท่าน เป็นผู้ประเมินบทความ (Peer-review) โดยประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนดในลักษณะเป็น Double Blinded Review คือปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพของบทความ โดยหากผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์ กองบรรณาธิการจะเป็นผู้ตัดสินใจ
 3. ผู้เขียนจะได้รับการตอบรับเพื่อปรับปรุงบทความ โดยคำแนะนำจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อบทความมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของวารสารสำนักบริการวิชาการ กองบรรณาธิการจะแจ้งการรับเรื่อง เพื่อตีพิมพ์ให้ทราบโดยเร็วที่สุด
 4. บทความที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และสาระบทความและแนวการเขียน ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
 5. การส่งต้นฉบับ ให้ส่งผ่านระบบวารสารการรับบทความทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th
 6. บทความทั้งหมด ให้ส่งไปยังระบบวารสารสำนักบริการวิชาการทางเว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th
 7. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสืบค้นข้อมูลวารสารสำนักบริการวิชาการได้ทางเว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th

กำหนดการตีพิมพ์
วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 

 • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม